Algemene Voorwaarden2017-07-19T13:17:43+00:00

Door je in te schrijven bij www.dennisrademaker.nl (een handelsnaam van Whisq) ga je akkoord met deze algemene voorwaarden:

1. Definities

Aanbod: een aanbod, in welke vorm dan ook, van of namens www.dennisrademaker.nl voor een  Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van www.dennisrademaker.nl die van toepassing zijn op het Aanbod.

Dienst: de dienst(en) waarbij de Klant, al dan niet tegen betaling, gebruik maakt van cursus materiaal en coaching.

Gebruikskosten: alle vergoedingen die de Klant verschuldigd is, voortvloeiend uit (het gebruik van de  Dienst)

Klant: de natuurlijke persoon, die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelt, met wie www.dennisrademaker.nl de Overeenkomst sluit;

Klantenservice: de klantenservice van www.dennisrademaker.nl, te bereiken via mail@dennisrademaker.nl

Overeenkomst: de overeenkomst tussen www.dennisrademaker.nl en de Klant op grond waarvan www.dennisrademaker.nl de Dienst levert en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Tarievenoverzicht: een overzicht van tarieven en overige eenmalige, variabele of periodieke

vergoedingen met betrekking tot de Dienst, op te vragen bij de Klantenservice of in te zien op de Website;

Www.dennisrademaker.nl is een handelsnaam van Whisq, Watertorenweg 407, 3063 HD Rotterdam, Nederland.

Website: www.dennisrademaker.nl.

 

2. Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en de (levering en het gebruik van) de Dienst, evenals op alle (rechts)handelingen die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van www.dennisrademaker.nl, prevaleren de schriftelijke.

2.3 De Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht kunnen door www.dennisrademaker.nl eenzijdig worden gewijzigd. Voor de Klant negatieve wijzigingen zullen tenminste 4 weken vooraf individueel bekend worden gemaakt. Het actuele Tarievenoverzicht is beschikbaar bij de Klantenservice en op de Website.

2.4 Indien de Klant aan www.dennisrademaker.nl gegevens opgeeft, in welke vorm dan ook, staat de Klant in voor de juistheid van deze gegevens. www.dennisrademaker.nl is niet gehouden de juistheid van opgegeven gegevens te verifiëren.

2.5 De Klant kan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.dennisrademaker.nl zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder het gebruik van de Dienst, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

2.6 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Ieder Aanbod van www.dennisrademaker.nl, in welke vorm dan ook, is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra Klant zich heeft aangemeld op de website

3.3 www.dennisrademaker.nl kan een risico-onderzoek uit (laten) voeren, zoals een kredietwaardigheidsonderzoek of zich hierover laten informeren door derden. Indien het onderzoek risico’s uitwijst die www.dennisrademaker.nl in redelijkheid niet wil aanvaarden, kan www.dennisrademaker.nl beperkingen en/of verdere verplichtingen aan het gebruik van de Dienst stellen, of naar keuze van www.dennisrademaker.nl de Overeenkomst niet aangaan of beëindigen. In dit laatste geval is de Klant aansprakelijk voor de Gebruikskosten tot het moment van afsluiting. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal www.dennisrademaker.nl opgave van de reden(en) doen. In het kader van een risico-onderzoek kunnen Persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

4. Betalingsmogelijkheden

In 1 keer.

Als je een product of dienst in 1 keer afrekent voor een afgesproken periode, dan krijg je de meest voordelige prijs. Je kan het product of de dienst in 1 keer afrekenen met Ideal of een andere betaalmethode in de winkelwagen via de betaalknop. De betaalknop maakt volledig deel uit van de website van www.dennisrademaker.nl.

In abonnementsvorm / maandelijkse betalingen.

Als je een termijnbetaling afsluit voor een product of dienst van www.dennisrademaker.nl, met een eventueel vooraf bepaalde minimale contractsduur, dan zullen de maandelijkse verschuldigde kosten via Mollie maandelijks geïncasseerd worden. De eerste betaling zal zelf uitgevoerd moeten worden via het betaalformulier wat op de website van www.dennisrademaker.nl bij het afrekenen getoond wordt. Bij het uitvoeren van de eerste betaling en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, geef je jouw akkoord om voor het door jouw gekozen abonnement met een minimale contractsduur het minimaal aantal verplichte termijnen te laten incasseren door Mollie.

 

5. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het cursusmateriaal blijven te allen tijde bij www.dennisrademaker.nl. Gebruik van cursusmateriaal anders dan voor jouw eigen gebruik is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Op overtreding van deze voorwaarde volgt aangifte bij de politie en een direct opeisbare boete van €25.000,- voor geleden schade en inkomsten derving van www.dennisrademaker.nl.

 

6. Garantie

Er wordt geen garantie gegeven op te behalen resultaten aangezien dit van te veel factoren afhankelijk is welke buiten de macht van www.dennisrademaker.nl ligt. Als er een overeenkomst is aangegaan voor een coachingtraject, zal www.dennisrademaker.nl deze de volledige afgesproken periode uitdienen en de klant zo goed mogelijk helpen en ondersteunen om de beste resultaten te behalen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het terugbetalen van het aankoopbedrag na de 14 dagen garantieperiode.